Strona Świat Kamienia ( warszawa ) używa mechanizmu Cookie. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij oknoGranit Marmur Trawertyn Piaskowiec Wapień Kwarcyt Onyx Łupek Konglomerat

Polityka Cookies

I. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.dekokolor.pl zwanego dalej E-Sklep jest firma „DEKOKOLOR Sławomir Andrelczyk” z siedzibą w Piasecznie, ul. Nad Perełką 20m45, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 123-006-24-36, REGON 011724985. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów dekoracyjnych za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

II. Kontakt

Siedziba biura sprzedaży wysyłkowej znajduje się pod adresem: ul. Bartycka 24 pawilon 101C, 00-716 Warszawa

Infolinia Biura Obsługi Klienta – kom. 697 818 068697 818 068 czynna w dni robocze w godzinach od 9:00-17:00 adres e-mail: biuro@dekokolor.pl

III. Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1) Zamówienie w E-Sklepie może złożyć:

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski

b) Osoba prawna

c) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

Dokonujący zakupu zwani są w dalszej części regulaminu Klientami

2) Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www.dekokolor.pl

3) Klient może dokonywać zakupów 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

4) Klient po dokonaniu zakupu otrzyma potwierdzenie drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta o przyjęciu do realizacji i terminie wysyłki. W przypadku przedpłaty na konto zakupione produkty zostaną przyjęte to realizacji po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

5) W zamówieniu Klient wskazuje na:

a) Kupowany towar i wybiera dowolne opcje ilościowe zgodne z ofertą E-Sklepu

b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

c) Adres na jaki ma być wystawiona faktura VAT ( jeżeli jest inny niż adres dostawy)

d) Sposób dostawy

e) Sposób płatności

6) Zakupione produkty zostaną dostarczone do Klienta w terminie 4 dni roboczych przesyłką kurierską

7) Zakupione produkty są dostarczane na adres podany przez Klienta.

8) Koszt dostawy zakupionych produktów pokrywa Klient za wyjątkiem pakietów zwolnionych z tych kosztów.

9) Ceny w E- Sklepie podane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT.

10) Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub Paragon.

11) E-Sklep www.dekokolor.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które obowiązują od daty ich opublikowania w ofercie E-Sklepu.

12) Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji, zamówienie to zostanie anulowane.

13) W przypadku chwilowego braku produktu na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Klient jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.

14) Brak zgody Klienta na wydłużenie czasu realizacji dostawy ze względu na brak danego produktu powoduje, że zakup może zostać anulowany w całości bądź tylko w określonej części, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

15) W celu potwierdzenia dokonanego zakupu, Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany przez Klienta numer telefonu lub adres e-mail.

16) E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zakupionego produktu, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

17) Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do chwili jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Zmiany mogą dotyczyć wszystkich parametrów zakupów, włącznie z rezygnacją.

18) Wszelkie zmiany w zamówieniu Klient dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dekokolor.pl , ewentualnie kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta

19) Poprzez złożenie zamówienia w E-Sklepie wiążącą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Firmą Dekokolor Sławomir Andrelczyk a Klientem.

IV. Formy płatności

1) Dokonując zakupu w E-Sklepie Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) POBRANIE – Klient reguluje płatność za towar i dostawę u kuriera

b) PRZELEW BANKOWY –

Dane do przelewu.Dekokolor Andrelczyk Sławomir

ul. Bartycka 24/paw.101C

00-716 Warszawa

nr. konta 36 1500 1272 1212 7005 6875 0000c)Odbiór osobisty – karta lub gotówka.

2) Zakupy opłacane za pośrednictwem tradycyjnego przelewu anulują się po upływie 14 dni w przypadku nie odnotowania ich na rachunku bankowym E-Sklepu. Termin 14 dni liczony jest od dnia dokonania zakupu przez Klienta do daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym E-Sklepu.

V. Reklamacje

1) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub Paragonu.

2) Klient zgłasza reklamację drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty do Biura Obsługi Klienta.

3) E-Sklep www.dekokolor.pl w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
4) Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać drogą elektroniczną.

Warunkiem koniecznym, aby E-Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5)Reklamowany towar należy odesłać przesyłką na adres:

Dekokolor Andrelczyk Sławomir

ul. Bartycka 24/paw.101C

00-716 Warszawa

6) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – E-Sklep wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

7) Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji droga elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta.

8) Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta

b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przed jej odbiorem od kuriera!) w przypadku uszkodzenia koniecznością jest spisanie protokołu szkody z kurierem.

c) Towary niezgodne z zamówieniem

9) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji E-Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.

10) Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów – odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz odsyłając produkt w terminie do dziesięciu dni od daty jego otrzymania.

11) Zwracany produkt powinien być kompletny i nie może nosić śladów używania i powinien być odesłany z dowodem zakupu na adres:

Dekokolor Andrelczyk Sławomir

ul. Bartycka 24/paw.101C

00-716 Warszawa

z dopiskiem „zwrot”.

12) E-Sklep gwarantuje zwrot kwoty równy wartości zamówionego produktu lub wymianę produktu na życzenie Klienta.

13) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

VI. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Klienta jest DEKOKOLOR Sławomir Andrelczyk, ul. Nad Perełką 20m45, 05-500 Piaseczno.

2) Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.dekokolor.pl są i będą przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Klient może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

4) Klient może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jak również niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

6) Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych, do ich aktualizowania oraz usunięcia.

VII. Wymagania techniczne

1) Strona internetowa www.dekokolor.pl , za pośrednictwem której E-Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

2) Przeglądanie i korzystanie z E-Sklepu wymaga posiadania przeglądarki internetowej w wersji IE 7 (oraz wersje wyższe), Firefox 2.5 (oraz wersje wyższe), Safari, Opera, Chrome, która przyjmuje i wykorzystuje pliki cookies.

3) Firma DEKOKOLOR zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania E- Sklepu oraz prawo do innych przerw w dostępie do E- Sklepu, spowodowanych koniecznością konserwacji, przebudowy lub naprawy systemu.

VIII. Postanowienia końcowe

1) Zakupów w E-Sklepie można dokonać rejestrując konto lub bez rejestracji konta Klienta.

2) Dane osobowe wprowadzone w celu zakupu produktów są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane w celu realizacji zakupów lub w celach marketingowych wyłącznie za zgodą Klienta.

3) Rozbieżności wynikające z osobistych ustawień komputera Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji.

4) Obecność produktów na stronach E-Sklepu nie oznacza dostępności produktów i możliwości realizacji zakupów.

5) E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6) Zespół E-Sklepu dokłada należytej staranności aby opisy i zdjęcia produktów lub ich pakietów umieszczonych na stronie były zgodne z rzeczywistością i obsługa była na jak najwyższym poziomie.

7) Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez E-Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone.

8) Regulamin obowiązuje od dnia 19.03.2013. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.dekokolor.pl i może być pozyskana, odtwarzana i utrwalana przez dowolnego użytkownika strony internetowej.

9) Firma DEKOKOLR zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie E-Sklepu. Data publikacji na stronie jest równoznaczna z datą wprowadzenia zmian.

10) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie E-Sklepu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dokonanie zakupu w E-Sklepie oznacza zgodę na warunki zapisane w powyższym regulaminie.